“ผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย” คือใครมีความสำคัญอย่างไรมาดูกันครับ

1.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดให้อาคารควบคุมการก่อสร้างต้องมีผู้ควบคุมงานทั้งสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.สถาปนิกควบคุมงานต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ออกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มีหน้าที่ควบคุมระยะกว้างยาว ระดับความสูง วัสดุและการติดตั้งงานสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต

3.วิศวกรควบคุมงานต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ออกตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 วิศวกรโยธามีหน้าที่ควบคุมวัสดุ ส่วนผสม การติดตั้ง ชิ้นส่วนโครงสร้าง วิศวกรระบบต่างๆ มีหน้าที่ควบคุมวัสดุ การติดตั้ง งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานประปาสุขาภิบาล งานป้องกันอัคคีภัย งานปรับอากาศและระบายอากาศ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตดังนั้น สถาปนิกควบคุมงานและวิศวกรควบคุมงานมีหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน สรุป การก่อสร้างที่ดีต้องมีการควบคุมงานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ขอบคุณการแบ่งปันความรู้ดีๆของวิศวกรและคอนเซาวน์ของเรา คุณปุ๊ ณภัทร อักษร